آدرس:

استان قم-شهر قم-خیابان شهدا(صفاییه)کوی ممتاز-شماره71

تلفن:025-37740587

پست الکترونیکی: info@ketabshop.ir