فهرست محصولات بر اساس پدیدآور : ريچارد دال. شيفر ، ويليام مندن هال ، لايمن وات