فهرست محصولات بر اساس پدیدآور : دنيس بارتلز ، حميد عبداللهيان و همكاران