فهرست محصولات بر اساس پدیدآور : روح الله هادی

  • بروزرسانی : 1395/06/24
    ( 0 نقد و بررسی )

    کتاب آموزش عروض و قافیه از دریچه پرسش به بیان نگارنده، شعر همزاد آدمی و وزن همزاد شعر است. احساس، ادراک و دریافت وزن برای هر اهل زبان که گوشی شنوا داشته باشد، امری آسان و گاه مستلزم توجه و تعلیم است، اما تبیین این حس و درک و دریافت آن، مستلزم کوشش بیشتر و دانشی فزون تر است که آن را عروض می نامند. عروض در پی آن است که احساس آدمی را از وزن، در چهارچوب قواعد...