فهرست محصولات بر اساس پدیدآور : جمعي از مؤلفان ، مشترك با پژوهشگاه حوزه و دانشگاه