فهرست محصولات بر اساس پدیدآور : ريچارد جي. چورلي ، استانلي اي. شوم ، ديويد اي. سودن