فهرست محصولات بر اساس پدیدآور : تد اي. بوام گارتنر ، آندرو اس. جکسون